سیل دشتستان؛ حادثه یا فاجعه؟!

سیل حادثه‌ای است طبیعی که خارج از اراده و کنترل انسان قرار داشته و وقوع نابهنگام و بی‌هشدار آن انسان‌ها و حیات اجتماعی آنها را در معرض خطرات جدی قرار می‌دهد. بااین‌حال، اگرچه وقوع سیل پدیده‌ای خارج ا...