آیا واگنر شخصا فاشیست بود؟!

حتی اگر جناب دکتر اباذری، از دفاعی روانی – آن هم به شکلی نادرست و نابجا – یاد نمی‌کرد؛ سخنرانی ایشان مورد بسیار مناسبی برای تحلیل روان‌شناختی می‌بود. گذشته از نگاه تک‌بُعدی دکتر اباذری به...