چرا بزرگ‌ترین مدافعان عدم خشونت، اعمال خشونت‌بار ضدنژادپرستی را محکوم ...

چرا بزرگ‌ترین مدافعان عدم خشونت، اعمال خشونت‌بار ضدنژادپرستی و ضدفاشیستی را محکوم نکردند عدم خشونت یا ضد‌خشونت؟ اَورم الپرت . ترجمه فرید دبیرمقدم امسال اولین‌باری نیست که ویرجینیا در کانون بحث و تعمق...

رویکردهایی به ساختار قدرت فاشیستی در جوامع توسعه نیافته؛ اثری از میلاد...

رویکرد­هایی به ساختار قدرت­های فاشیستی در جوامع توسعه­نیافته میلاد جنت   بخش نا­همسان جامعه همسانی اجتماعی در معنای عام اساساً به همسانی نظام تولید وابسته است. اگر نیروهای مولدِ تولیدی را که شالوده­ی...

فاشیسم در اندیشه بندتّو کروچه؛ فیلسوف ایتالیایی...

پیچیدگی واقعیت فاشیسم کروچه را درگیر رفتار و نظریات متناقضی کرده بود و این امر برای فیلسوفی که از وجود یک هارمونی عمیق، وحدت و عقلانیت تاریخی در کنش و هستی انسان سخن می گفت قابل پذیرش نبود. قبل از ای...