جوانان، بدن و فرهنگ تناسب

توجه به بدن در میان جامعه شناسان در دو دهه اخیر مباحث گسترده ای را درباره موضوعاتی مانند: هویت، جنبش های اجتماعی ـ فرهنگ مصرفی ـ سبک زندگی ـ اخلاق و حتا در حوزه نظریه پردازی اجتماعی برانگیخته است به ...

مجله ای برای فلسفی اندیشیدن

تاکنون فراوان شنیده ایم که یک رسانه مستقل بنابر ماهیت کارکردی اش، لزوماً بایستی پایگاهی باشد در جهت بیان خواسته های اشخاص و نهادهایی که بنا به دلایلی حق گفتن و نوشتن و فعالیت صنفی از آنان گرفته شده ی...