غلامرضا شبانکاره از نویسندگان هامون

زیستن به مثابه تفکرورزی

در واقع کتاب پرسش های زندگی نوشته ی فرناندو سَوَتِر، در ده فصل و دو بخش پیشگفتار، خواننده را با مضامین کم و بیش ازلی و ابدی مفاهیمی چون: انسان- خدا- عشق- زندگی- مرگ- فلسفیدن و اندیشیدن- جاودانگی (میر...