«سبز، تویی که سبزت می خواهم»*

امیل دورکیم؛ معتقد است: «این زمین نیست که انسان را تبیین می کند، بل که انسان است که زمین را تبیین می کند.» انسان با حضورش در زمین؛ همواره برای تامین نیازهای روزمره ی خود با طبیعت و زمین، دشت و کوه و ...