گذار رنج در شعر هلدرلین؛ یادداشتی از محمود حدادی...

درباره جنون فریدریش هلدرلین به‌همراه ترجمه شعری از او گذار رنج در شعر هلدرلین محمود حدادی درآمد: ادبیات مدرن آلمانی گذشته‌ای نه بیش از پانصد سال دارد، زیرا اول‌بار ترجمه مارتین لوتر از کتاب مقدس (١۵٣...