فضا به مثابه کالا

دکتر ناصر فکوهی (انسانشناسی و فرهنگ) در سال های پس از جنگ جهانی دوم، یکی از نخستین اقداماتی که دولت های اروپایی بیرون آمده از جنگ کردند، سرو سامان دادن به مسئله مسکن و زمین های شهری بود. مسئله اساسی ...