مطالبه، وظیفه‌ی فعالان زیست محیطی

اگرچه رفتار مردم و سبک زندگی آنها بسیار بر محیط زیست و ایجاد مشکلات زیست محیطی اثرگذار است اما نقش دولت و فعالیت بخش‌های دولتی نیز به هیچ وجه قابل انکار نیست. امروز تقریبا غالب بحران‌های زیست محیطی ا...