بازپژوهی فقهی و حقوقی ترور و عناوین همسو؛ مقاله ای از مهدی برهان...

بازپژوهی فقهی و حقوقی ترور و عناوین همسو مهدی برهان     چکیده ترور – و تروریسم – از جمله پدیده‌هایی است که امروزه از سوی دولت‌ها، جریان‌های گوناگون سیاسی و اجتماعی از یک‌سو و نیز رسانه‌ها و...