علی آتشی از نویسندگان هامون

همه ی رنج زن بودن

علی آتشی: درباره بازنمایی زنان در رمانهای سیمین دانشور سووشون، آینه ای برابر تاریخ معاصر و به ویژه رویدادهای عصر استعمار در جنوب است. این داستان روایتی است از قصه کهنه استبداد و استعماری که همیشه به ...