ما به هم وابسته ایم!

۱. «در هر حال، اجتماع همدلی را که من به آن نیاز دارم، الزام های مادی و محدودیت هایی را که هر انسانی و هر دلی به آن محتاج است در تئاتر می یابم. در تنهایی، هنرمند فرمانروا است اما بر تختگاهی تهی. در تئ...