فقدان قانون درباب کودک آزاری

در کتاب قانون اسلامی و مدنی ما، قوانین و تبصره هایی برای جرم ها و جنایات گوناگون به رسمیت شناخته شده است؛ اما آیا همه ی این مفاد و مواد قانونی بر اساس عدالت و معیارهای اسلامی در این کتاب مندرج گردیده...