آزادی بیان یا بیان نفرت

ترجمه: سودابه رخش سردبیر و چهارکارتونیست مجله «شارلی ابدو» چهارشنبه‌ای که گذشت، کشته شدند؛ حادثه‌ای وحشتناک و تاثر‌برانگیز که موجی از محکومیت‌ها را به‌راه انداخت. مقامات سیاسی یک‌به‌یک خود را به فران...