جامعه ایرانی و بحران کرونا؛ متن هایی از مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی...

با شیوع ویروس COVID-19 در سراسر جهان و تعطیلی مراکز آموزشی اعم از آموزش عالی و مدارس ابتدایی و متوسطه و به تبع آن تعلیق تمامی فعالیت‌های حضوری و فیزیکی مراکز مذکور، مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در ...