تاویلی جامعه شناختی بر تقابل فرهنگی شهرستانها (حمید موذنی)...

حمید مؤذنی در غرب و پس از آن در اکثر نقاط جهان با شکل گیری جهان مدرن، تقابل بین گفتمان شهری و روستایی به یک معضل فرهنگی قابل بررسی تبدیل گردید. جامعه شناسان برای آسیب شناسی این موضوع از منظرهای گوناگ...