در اعماق اجتماع

کاظم یک تاجر است . شرکتهای متعدد دارد و در ماه کلی درآمد و مبالغ بسیار از آنها بدست می آورد . چند مدت پیش در محفلی که هیچ ربطی به هنر و تئاتر ندارد وقتی پای تئاتر به میان می آید از تجربه اش از دیدن ی...