“عشق تار و پود قلب”

فاطمه جعفری: درنگی بر کتاب “لی لی و مایاکوفسکی” در این کتاب اثر بنگت یانگفلت به عنوان نویسنده و گردآورنده ی نامه های لی لی و مایاکوفسکی، تلاش کرده است که با شرح زندگی و بررسی محیط و افراد...