“ترجمه، آزمون بیگانه”

“ترجمه یکی از وجوه اساسی زبان و اندیشه است. اهمیت، ظرافت و پیچدگی صنعت ترجمه، در معادل یابی یا برگردان عبارات، معانی و مفاهیم یک زبان به زبان دیگر و آمیزش دو حوزه زبانی در یکدیگر نیست. ترجمه به...