اخلاقیات کرونایی؛ مقاله ای از محمدرضا تاجیک...

یک کرونا همان ویروس تاج‌داریست که خیلی تخت و تاج نمی‌شناسد و بی‌محابا به تاج‌داران انسانی خود خیانت می‌کند و تاج از سر و تخت از تن آنان می‌کشد. اما کرونا تاج‌دار هوشیاری نیز هست: او می‌داند که تاج‌دا...