ساحت بینش حافظ

دکتر داریوش شایگان (مجله بخارا) ترجمه محمدمنصور هاشمی خواجه شمس ‏الدین محمد حافظ شیرازى، شاعر ایرانى قرن هشتم، از بزرگترین عارفان و شاعران غنایى همه اعصار است. در سنت ایران او را «لسان‏ الغیب» (زبان ...