پذیرایی ساده، فیلمی استیضاح کننده و پرسش گر است...

نمایش و نقد فیلم «پذیرایی ساده» اثری از مانی حقیقی (گزارشی از دومین نشست عصرانه فرهنگی هامون) محمود زائری: دومین نشست عصرانه فرهنگی هامون روز سه شنبه  ۲۵تیرماه ۱۳۹۲با نمایش  فیلم «پذیرایی ساده» به کا...