آموزه‌های گاندی به چه کار امروز ما می‌آید؟ (۶٧ سال از ترور مصلح هند گذ...

در فضیلت مدارا آموزه‌های گاندی به چه کار امروز ما می‌آید؟ (۶٧ سال از ترور مصلح هند گذشت) عاطفه شمس با گفتارهایی از هوشنگ ماهرویان | علی بیگدلی | محمد ضیمران | محمدبقایی ماکان | عظیم محمودآبادی | آیت ...

صدای مداراگرایان جهان باید شنیده شود

درخواست اقدام جدى توسط سازمان ملل متحد و سازمان هاى بین المللى صدای مداراگرایان جهان باید شنیده شود سید محمد خاتمی در نامه اى به بان کى مون دبیرکل سازمان ملل متحد ضمن محکوم کردن اقدامات خشونت بار و ا...

مدارا چه هست و چه نیست؟ سیر مدارا از کاستلیون تا هابرماس...

مدارا چه هست و چه نیست؟ سیر مدارا از کاستلیون تا هابرماس علی عسکری تضادهای برخاسته از تفاوت‌های بین افراد و گروه‌ها، محققان و فیلسوفان را برآن داشت تا به کالبدشکافی درگیری‌های اجتماعی زمان خود بپرداز...

فرهنگ ایرانی به مثابه مدارا

فرهنگ ایرانی به مثابه مدارا امیر رضا عابدی ایران زمین از سپیده دمان تاریخ، مکان رفت و آمد اقوام، فرهنگ‌ها و مدنیت‌ها و محل مراوده و منازعه آن‌ها بوده است. ایران اگرچه زیر فشار و هجوم اقوام آلتایی از ...

فرهنگ مدارا؛ تمرین مدارا (محمد مختاری)

فرهنگ مدارا محمد مختاری نزدیک به صد و پنجاه سال است که جامعه‌ی ما، از یک سو درگیر با سنت و نو مانده است، و از سوی دیگر، به تقابل فرهنگ‌های خودی و غیر خودی گرفتار است؛ و دوران ِ بحرانی ِ گذار ِ خود را...