لزوم امنیت مدارس به‌مثابه یک‌حق؛ یادداشتی از گوردون براون...

لزوم امنیت مدارس به‌مثابه یک‌حق گوردون براون. ترجمه از نوژن اعتضادالسلطنه موضوعی به‌شدت بی‌رحمانه است؛ بیش از دومورد حمله علیه مدارس در افغانستان روی‌داد. یکی از حملات در مدرسه‌ای دخترانه روی‌داد و د...