مدنیت و لزوم قانون مداری

مدنیت و لزوم قانون¬مداری مدنیت و لزوم قانون مداری علی آتشی «شهرنشینی لزوما زندگی در شهر نیست ، بلکه یک شیوه¬ی زندگیست.» این عبارتی بود که روی یکی از تراک¬های تبلیغاتی شهرداری در یکی از چهارراه¬های آک...

جامعه مدنی؛ پروژه ناتمام مدرنیته

یک. جامعه مدنی مهم ترین و پایدارترین عامل همبستگی وخویشاوندی یک ملت است. جامعه مدنی از انجمن ها و تشکل های اجتماعی مستقل از دولت و سیاست تشکیل شده که در تصمیمات قدرت سیاسی نقش بسزا و تعیین کننده ای د...