در روابط اجتماعی باید قابلیتهای فرد مدنظر قرار گیرد؛ گفتگو با دکتر نرگ...

در روابط اجتماعی باید قابلیتهای فرد مدنظر قرار گیرد گفتگوی اختصاصی هامون ایران با دکتر نرگس عبیدی؛ مدیرکل انتقال خون استان بوشهر   هامون ایران: با چه مشکلات و مسایلی در حوزه تخصصی خود، مواجه بوده اید...

پزرگترین تغییر در نگاه بانوان به خود است؛ گفتگو با مرضیه جمالپور...

پزرگترین تغییر در نگاه بانوان به خود است گفتگوی اختصاصی هامون ایران با مرضیه جمالپور؛ مدیر امور اراضی استان بوشهر   هامون ایران: با چه مشکلات و مسایلی در حوزه تخصصی خود، مواجه بوده اید؟ مرضیه جمالپور...

اهمیت شیوه برخورد خانواده با فرزندان دختر برای آینده جامعه؛ گفتگو با د...

اهمیت شیوه برخورد خانواده با فرزندان دختر برای آینده جامعه گفتگوی اختصاصی هامون ایران با دکتر زهرا نویدی فرد؛ مدیریت درمان تامین اجتماعی استان بوشهر   هامون ایران: با چه مشکلات و مسایلی در حوزه تخصصی...

نمی توان نقش کاربردی زنان را در جامعه انکار کرد؛ گفتگو با محبوبه دهقان...

نمی توان نقش کاربردی زنان را در جامعه را انکار کرد گفتگوی اختصاصی هامون ایران با محبوبه دهقانی؛ معاون توانبخشی بهزیستی استان بوشهر   هامون ایران: با چه مشکلات و مسایلی در حوزه تخصصی خود، مواجه ب...