احزاب و جنبش‌های اجتماعی: یک بستر و دو رؤیا؟/ مقاله ای از مراد ثقفی...

احزاب و جنبش‌های اجتماعی: یک بستر و دو رؤیا؟ مراد ثقفی منبع: مجله گفتگو شماره ۶۷     برخلاف تصور رایج، شکل حزبیِ فعالیت سیاسی از سابقه‌ای کوتاه و پیشینه‌ای محدود در تاریخ سیاست‌ورزی برخوردا...