پایان ارغنون، آغاز رخداد: روایت یک گذار...

تاملاتی بر سیاست ترجمه گروه رخداد سخن گفتن از گروه ترجمه¬ی رخداد، بی¬آنکه نام و یاد ارغنون۱ به¬میان آید، کاری دشوار و چه¬بسا بی¬حاصل است. این نه¬فقط به-جهت حضور محوری مراد فرهادپور در هر دو، بل بیشتر...