خیال بافی و رویایی بودن

خیال بافی و رویایی بودن، چه بسا مهم ترین خصلت برای یک زیست خوب و انسانی باشد… وقتی رویایی داریم، بودمان، برای دیگران نیز رویایی می شود،خوب و قشنگ… برای مردان ؛ زن یک رویای کامل است…...