تیشه­ ی مالی شدن و مرکزگرایی بر ریشه­ ی پرورش و آموزش دانش­ آموزهای ای...

  تا چند دهه­ ی پیش، یعنی به صورت مشخص تا زمانی که خانواده و نظام خویشاوندی همچنان نقش کارکردی خود در آموزش کودکان را حفظ کرده بود و کودک و نوجوان ایرانی فارغ از نقش آفرینی دولت، در دل خانواده ا...