فعالیت های مرتبط با توسعه روستایی و جلب مشارکت مردمی؛ نوشتاری از سیداب...

بایدها و نبایدها در زمینه فعالیت های مرتبط با توسعه روستایی و جلب مشارکت مردمی   سید ابوالفضل میرقاسمی     تجربه ثابت نموده است که موفقیت و پایداری پروژه های عمرانی و توسعه ای منوط به ...

از زمین دفاع کنیم

فقدان نگرشهای جامع و جدی به محیط زیست به دلیل عدم آگاهی عمومی در این خصوص و نگرشهای تک بعدی و صرفا سیاسی و اقتصادی دولتمردان بدون در نظر گرفتن روند توسعه و حفاظت از منابع طبیعی، سبب به وجود آمدن طیف ...

به بهانه ی روز بین المللی همبستگی بشر

۱. روز بین المللی همبستگی در سال ۲۰۰۵  توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان ابتکاری در جنگ علیه فقر مطرح شد. قطع نامه۶۰/۲۰۹ مجمع عمومی تحت عنوان اجرای دهه اول ملل متحد برای ازبین بردن فقر(۱۹۹۷-۲۰۰۶)[۱...