نقدی بر قانون جامع حمایت از معلولین. شماره ی دوم...

مهدی ناصری مقدمه: به پیشنهاد دوستی قرار است من با توجه به تجربیات فردی و کند و کاوی که پیرامون مشکلات معلولین در جامعه داشته ام؛ یادداشتی کوتاه در مورد هر یک از ماده های شانزده گانه ی “قانون جا...