اطلاعات حق ملت است، نه دولت؛ درباب قانون حق دسترسی آزاد به اطلاعات...

آسیب‌شناسی قانون وآیین‌نامه انتشار و حق دسترسی آزاد به اطلاعات در گفت‌وگو با کامبیز نوروزی اطلاعات حق ملت است، نه دولت مهسا جزینی: به تصویب و ابلاغ آیین نامه <<حق دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعا...