منازعات پارلمانی و پیامدهای آن

وکلای مردم در صحن پارلمان دارای وظایف متعدد کلی، ملی و ایالتی می باشند. بدین معنی کلی است چون میتوانند در هر موضوعی وارد شده چه موضوعات فرهنگی،چه اقتصادی و چه امنیتی و سیاست خارجی .از سوی دیگر ملی اس...

متن به مثابه بحران

مصطفا مهرآیین: دانیل برامبرگ، استاد و محقق دانشگاه جورج تاون آمریکا، در پژوهش خود با عنوان «بازخوانی اندیشه‌های [آیت‌الله] خمینی؛ منازعه برای اصلاحات در ایران» سعی در ارائه یک تحلیل جامعه‌شناختی از «...