خود-انتقادی؛ شرط پیشرفت

دکتر ناصر فکوهی (انسانشناسی وفرهنگ) تامل و اندیشه بر خود و بر دیگری، بر چرایی و چگونگی و آمدن و رفتن ما در این جهان و معنایی که می خواهیم به زندگی مان بدهیم، مهم ترین فرآیندی است که به باور من در زند...