“جامعه ی تهی از گفتمان”

 بیست و پنجمین عصرانه ی فرهنگی هامون به موضوع “تحلیل گفتمان فرهنگ سیاسی مردم استان بوشهر” اختصاص پیدا کرده بود که مسئولیت ارایه ی این جلسه را سید حسن لواسانی (مسئول ستاد انتخاباتی حسن روح...

کودکان؛ در جست وجوی محبت

کودکان، مهر و محبت را به تمامی جست وجو می کنند و همواره به دنبال آغوشی می گردند که محبت نمودن را بی دریغ به او ارزانی دارد. به تعبیر ماهاتما گاندی، انسان همیشه در مقام این است که دایره دوست ‌داشتن ‌ه...