صدای جامعه مدنی

تاملی در باب ارزشِ داشتن دموکراسی در جامعه مدنی یک. در حال حاضر در جامعه ای زیست می کنیم که به نظرمی رسد اکثر راه های رسیدن به دموکراسی در آن با سختی روبرو شده است و صدای اعتراض را کسی نمی شنود. اما ...

ضرورت توجه به نهادهای مدنی در کنش های موجود در توسعه سیاسی...

با فرارسیدن انتخابات مجلس بازار تحلیل ها وآسیب شناسی های اجتماعی، سیاسی گرم می شود وهمگان تلاش دارند تا با استفاده از نگرش خود نسبت به این موضوعات اظهارنظرهای مختلف نمایند که این امر در نوع خود قابل ...

ارتقای سلامت روان در گرو توسعه شبکه‌های اجتماعی و نهادهای مدنی...

وضعیت سلامت روان از جمله شاخص‌های مهم پیشرفت و توسعه جوامع یا برعکس توسعه‌نیافتگی آنان به شمار می‌رود. موضوعی که روزبه‌روز تاثیر آن بر ابعاد زندگی آشکارتر و به تبع آن، لزوم سرمایه‌گذاری جدی‌تر برای ا...

باران، بر زمین سوخته

سازمان غیر دولتی در کلی ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌گردد که مستقیمن بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و دولت و حتا خود جامعه ایفا می‌کند. سازمان...

گام های معلق لک لک

قاسم تنگسیرنژاد: یعنی  موقعیت انسانی شکل و محتوایی از طبیعت است که به صورت تدریجی  به وجود آمده است. ۱  رد پای این ارتباط را به راحتی می توان در گونه های مختلف هنری از زمان پیدایش تا کنون جستجو کرد. ...

تنها دارایی نویسنده؛ واژه هایش هستند

هامون: انجمن هامون در راستای ایجاد فضای مشارکت و همکاری با نهادهای مدنی استان، طرحی را با عنوان سلسله نشست های ماهیانه “رود راوی” به انجمن اهل قلم دشتستان پیشنهاد داد که در نهایت نخستین ن...