فضای مجازی؛ جایی برای ولگردی ذهنی

تکنولوژی بنا به تعریف اهل علم دانش فنی واطلاعاتی است که منجر به تولید محصولاتی بهتر می شودودر تولید ایجاد تنوع می کند که خود بازاریابی ورقابت را در پیش رو دارد.تکنولوژی یا فناوری ازدو لغت یونانی tech...

کنشگر مدنی به مثابه شوالیه ناموجود

ساختار اجتماعی – مدنی در جوامع بشری بر پایه نهادها و عوامل انسانی متعدد و متنوعی شکل می گیرد که هر کدام از این ابعاد متکثر در تداوم و حفظ این ساختار، نقشی حیاتی ایفا می کنند. در سازماندهی و برنامه ری...