آیا نگرانی‌های محیط‌زیستی، کشور را از توسعه در دوران پساتحریم دور نگه ...

آیا نگرانی‌های محیط‌ زیستی، کشور را از توسعه در دوران پساتحریم دور نگه می‌دارد؟ حسین میبودی دانشجوی دکتری مدیریت محیط زیست (منتشرشده در وبسایت شمس: شبکه مطالعات سیاستگذاری عمومی) آیا دولت یازدهم می‌ت...

جامعه رفاه/گفتگوی ملی در دوران پساتحریم؛ یادداشتی از اسماعیل حسام مقدم...

جامعه رفاه / گفتگوی ملی در دوران پساتحریم اسماعیل حسام مقدم     گفت وگوی ملی؛ ضرورت امروز دوران پساتحریم هست. اگر که مردم ایران و دولتی ها توانستند تحریم را با گفت وگوهای بین المللی بشکنند،...

پساتحریم و زیست مردم ایران

تاملی جامعه شناسانه درباب همزمانی اتفاقی توافق هسته ای و روز ملی بهزیستی ۱- گفت وگوی ملی؛ ضرورت امروز دوران پساتحریم هست. اگر که مردم ایران و دولتی ها توانستند تحریم را با گفت وگوهای بین المللی بشکنن...