ترجمه به مثابه وضعیتی گفتمانی

هدف وکارکرد ترجمه چیست؟ می توان سویه های گوناگون فلسفی، اجتماعی، روان شناختی، فرهنگی، سیاسی و زبانی از آن به دست داد. یکم)ترجمه به مثابه منطق گفت و گویی ترجمه برای ما ،که با پسوند شرقی و باستانی معرف...