ضرورتِ توجهِ کنشگرانِ جامعه مدنی

الگوی تحلیل وضعیت خشونت علیه زنان: گذار جوامع از وضعیت سنتی به مدرن و ضرورت تغییر ساختارها و ارزش‌های کهن و بازتعریف هویت انسانی زنان و مردان، نیازمند بررسی‌های جامعه شناسان و صاحبنظران علوم اجتماعی ...

زنان باید به یاری زنان بشتابند

بیست و هفتمین عصرانه ی فرهنگی هامون به آسیب شناسی کنشگری فرهنگی زنان در برازجان اختصاص پیدا کره بود که مثل همیشه، سه شنبه ها در دفتر هفته نامه اتحاد جنوب برگزار شد. ارایه این جلسه را خانم ها: مهدیه ا...