از زمین دفاع کنیم

فقدان نگرشهای جامع و جدی به محیط زیست به دلیل عدم آگاهی عمومی در این خصوص و نگرشهای تک بعدی و صرفا سیاسی و اقتصادی دولتمردان بدون در نظر گرفتن روند توسعه و حفاظت از منابع طبیعی، سبب به وجود آمدن طیف ...