کژ اشتغالی؛ تأملی بر اشتغال و پس از اشتغال در استان بوشهر| مقاله ای از...

تأملی بر اشتغال و پس از اشتغال در استان بوشهر کژ اشتغالی محسن عباسپور   فرد جویای کار تمام موانع و مشکل­های اشتغال را هم که پشت سر بگذارد و وارد بازار کار شود، در بخش قابل توجهی از موارد، شغلی ر...