هویت؛ مساله ای چندساحتی در دنیای مدرن

یک- هویت مجموعه خصایل فردی و خصوصیات رفتاری است که از روی آن، فرد به عنوان عضو یک گروه اجتماعی شناخته می شود و از دیگران متمایز می گردد. هویت اجتماعی در خلا وتنهایی شکل نمی گیرد بلکه از تعلق فرد به ج...