اثرات گرمایش جهانی بر محیط زیست

گرمایش جهانی دقیقا به چه معناست؟ گرمایش جهانی به‌طور اصولی به معنای افزایش درجه حرارت زمین است، این پدیده مختص قرن بیستم و بیست و یکم نیست. در واقع این موضوع در زمان‌های گذشته و قبل از به وجود آمدن ا...

حقایقی درباره گرمایش جهانی

حقایقی درباره گرمایش جهانی محمدعلی گرجی‌ازندریانی گرمایش جهانی دقیقا به چه معناست؟ گرمایش جهانی به طور اصولی به معنای افزایش درجه حرارت زمین است، این پدیده مختص قرن بیستم و بیست و یکم نیست. در واقع ا...