باران، بر زمین سوخته

سازمان غیر دولتی در کلی ترین معنایش، به سازمانی اشاره می‌گردد که مستقیمن بخشی از ساختار دولت محسوب نمی‌شود، اما نقش بسیار مهمی بعنوان واسطه بین فرد فرد مردم و دولت و حتا خود جامعه ایفا می‌کند. سازمان...

پرونده هامون(۹): تشکل های غیردولتی؛ بازنمایی هویت چهل تکه...

پرونده ویژه هامون در باب تشکل های غیردولتی دبیر پرونده: اسماعیل حسام مقدم فهرست:  ۱- … ادامه خواهم داد/ تاملاتی بر تجربه زیسته تشکل های غیردولتی در جامعه ایرانی/ اسماعیل حسام مقدم ۲- لیست برخی ...