تشدید احساس فقر در شکافهای دیجیتالی؛ در گفتگو با دکتر مجتبی ترکارانی...

تشدید احساس فقر در شکل شکاف دیجیتال گفتگو هامون ایران با دکتر مجتبی ترکارانی؛ جامعه شناس و رییس انجمن جامعه شناسی ایران-دفتر لرستان     مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی از طرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای ج...

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی؛ در گفتگو با دکتر شیرین احمدنی...

تاثیر منفی کرونا بر فعالیت نهادهای مدنی گفتگوی هامون ایران با شیرین احمدنیا؛ دانشیار جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبس...

نمایان شدن تبعات واقعه کرونا در طول یک دهه آینده؛ درگفتگو با دکتر مرتض...

  نمایان شدن تبعات واقعه کرونا در یک دهه آینده گفتگو هامون ایران با دکتر مرتضی واحدیان؛ جامعه شناس و مدرس دانشگاه   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران ...

اثرویرانگر کرونا بر جهان چهارمی ها: درگفتگو با دکتراسداله نقدی؛ هیات ع...

اثر ویرانگر کرونا بر جهان چهارمی ها   گفتگوی هامون ایران با دکتر اسداله نقدی؛ جامعه شناس و عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه ...

افزایش مسئولیت زنان نسبت به مردان در زمانه کرونا؛ در گفتگو با دکتر اعظ...

افزایش مسئولیت زنان نسبت به مردان در زمانه کرونا گفتگوی هامون ایران با دکتر اعظم نژادی؛ دکتری جامعه شناسی   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران از برخی ...

فقر مهارتهای سازگارانه در زندگی روزمره؛ گفتگوی هامون ایران با دکتر محم...

فقر مهارتهای سازگارانه در زندگی روزمره   گفتگوی هامون ایران با دکتر محمدعلی طالبی؛ استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور   مهدیه امیری دشتی: پرسشهایی ازطرف وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی ...

نقش و فعالیت نهادهای مدنی به‌ جای ساخت سازه‌ها در روند توسعه...

نگاهی به نقش و فعالیت نهادهای مدنی به‌ جای ساخت سازه‌ها در روند توسعه اهمیت تولید تفکر و گفت ‌وگو در فرآیند توسعه موزون احمد آل‌یاسین توسعه فراگیر در کشورهای توسعه‌یافته؛ اجرای پروژه نیست بلکه فرآیند...

نگرانی همراه با امیدواری؛ یادداشتی از مهدیه امیری دشتی...

نگرانی همراه با امیدواری با نگاهی بر مقاومت در برابر قربانی سازی از دختران مهدیه امیری دشتی بحث اساسی من در این نوشته یادآوری روزی به نام دختر در سطح ملی نیست بلکه دادن برخی هشدارهایی هست که در جامعه...

تجربه مدیریت شهری در مواجهه با کرونا – شهر دالکی شهرستان دشتستان...

شهر دالکی با ۷۰۰۰ نفر جمعیت و با وسعت ۲۱۷ هکتار از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتستان، یکی از دروازه های مهم ورودی استان بوشهر محسوب می شود. می توان گفت در درازنای تاریخ به علت موقعیت گذرگاهی و اتصال جن...