در مذمت کودک آزاری

در تعریف کودک آزاری آمده است «هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار روحی و جسمی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک شود». آیا جنگ کودک آزاری نیست؟ آثاری که این پدیده بر روح و جسم کودک می گذارد را چه ب...

اتهام به خود

از این وضعیت اسفبار وقتی به دیگر حوزه های شهری سرک می کشیم، درمی یابیم که اخلاق شهروندی هم به شدت مورد آسیب قرار گرفته؛ از داد و ستد رشوه و زیرمیزی در نهادهای بهداشتی شهر گرفته تا عرضه کالاهای تاریخ ...

ابتذال شر

بیانیه ای در محکومیت خشونت های زیست روزمره در استان بوشهر “زندگی غیراخلاقی را نمی توان اخلاقی زیست.” (ت. آدورنو) “انجمن زیست محیطی سوز” و ” انجمن اندیشه هامون ایران̶...

سالمندان رو دوست بداریم!

هامون: بیانیه کانون اندیشه هامون در حمایت از حقوق سالمندان سالمندان قشر ارزشمند و سرمایه ی هر جامعه ای است که احترام به حقوق آنان وظیفه ی افراد تک تک افراد جامعه و نهادهای مدنی است. این قشر مهم نیازم...

چشم اندازی در مه

“هیچ کس به اندازه من این دنیا را دوست نداشته است، با این همه اگر آن را، حتا وقتی بچه بودم، در سینی تقدیمم می کردند، فریاد می زدم: خیلی دیر شده… خیلی دیر شده… خیلی دیر… خیلی...

من خودم را متهم می کنم

بیانیه کانون هامون ایران درباره زلزله دیدگان شهرستان دشتی: زمین لرزید، زمین می لرزد، ما به خود می لرزیم، دیگران هم به خود می لرزند، سوگوار می شویم، داغدار عزیزان می شویم، لحظات تلخ را پشت سر می نهیم،...

“دنیا به فکر هیچ گلی نیست.”

انجمن زیست محیطی سوز – کانون اندیشه هامون ایران بیانیه ای در باب محیط زیست و جامعه مدنی وقتی که انسان به بلوغ رسیده ی دوره روشنگری، همه آن آمال و آرزوهای خویش را در میان آسمانی تیره و تار و زمینی ناپ...

شادی حق کودکان است

انجمن اندیشه هامون ایران: بیانیه ای درباب توجه به کودکان در جهان امروز جهان مدرن با همه بخت یاری ها و شکوفایی های اش، اما رنج و زخم را به وجهی مداوم و مکرر برای انسان و طبیعت به همراه آورد. جنگ ها، ن...