آمایش سرزمین و توسعه پایدار

آمایش سرزمین و توسعه پایدار کاوه حق پرست گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن،یکی از مهم ترین مباحث جامعه‌شناسی امروز اغلب کشورهای در حال توسعه میباشد.تفسیر فرآیندهای توسعه در قلب رشته جامعه‌شناسی و نیز ...

از تفکر تقلیل گرا تا منطق فازی؛درباره آمایش سرزمینی(مقاله از اسماعیل ح...

  از تفکر تقلیل گرا تا منطق فازی تاملاتی درباب طرح آمایش سرزمینی استان بوشهر اسماعیل حسام مقدم نکته اول: فقر بینش اجتماعی در استان بوشهر به دلیل عدم وجود یک نهاد فراگیر پایش اجتماعی در دانشگاه ه...