انتشار متون منتخب نشریه آوای هامون در فصلنامه ارغنون هامون...

بیش از ۴۰۰ متن منتخب از دوهفته نامه آوای هامون در جدیدترین فصلنامه ارغنون هامون منتشر شد   به گزارش وبسایت هامون ایران؛ تارنمای جامعه مدنی جنوب ایران، هفتمین شماره فصلنامه تخصصی ارغنون هامون (مجله بی...

فصلنامه ای برای با بیست دهان سخن گفتن

مهدیه امیری دشتی؛ صاحب امتیاز سالنامه «ارغنون هامون» خبر داد؛ تبدیل سالنامه «ارغنون هامون» به فصلنامه از سال ۱۴۰۳   بوشهر – نویسنده و صاحب امتیاز سالنامه «ارغنون هامون» از انتشار و تبدیل این سا...